Soğuk Pres Makineleri

KMS20 Seri

KMS20 Çift Kafa

KMS10 Tek Kafa